جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
  • دسته بندی حسینیه و سالن اجتماعات

توضیحات